I Sverige finns vissa obligatoriska försäkringar för att säkerställa så att de vanligaste olyckshändelserna kan avhjälpas utan ekonomisk skada för individ och samhälle. Ofta har detta att göra med att vissa aktiviteter, i sin natur, skapar risk för omfattande person- och egendomsskador. Framförandet av motorfordon är exempel på sådan. Därför är det enligt lag obligatoriskt att ha en trafikförsäkring för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt. Om man inte har en trafikförsäkring riskerar man, utöver straffavgift, att ur egen ficka behöva betala samtliga skador som ens eget fordon orsakar. Att försöka kringgå lagen är därmed i detta fall förenat med väldigt stora ekonomiska risker.

Vilka fordon omfattar trafikförsäkringen?

Såväl husbilar som vanliga bilar omfattas av kravet på trafikförsäkring. I och med det så är dessa fordon även försäkrade så länge avgiften har blivit betald. Husvagnar omfattas endast i begränsad utsträckning av dragbilens trafikförsäkring och gynnas därför ofta av kompletterande försäkringar.

Vad täcker trafikförsäkringen?

Om man bara har en trafikförsäkring är rätten till ersättning väldigt begränsad. Som förare av fordonet har man endast rätt till ersättning för de personskador man drabbas av. Detta gäller om man exempelvis skadar sig till följd av en krock. Rätten gäller även medpassagerare. Själva skadan som uppstår på det egna fordonet ersätts inte. De enda sakskador som ersätts är de som ägaren av fordonet orsakar andra. Därför finns trafikförsäkring främst för att ersätta personskador och andras egendom.

Bör trafikförsäkringen kompletteras med andra försäkringar?

Är man inblandad i en olycka uppstår oftast många problem. Kanske skadas det egna fordonet och kanske övriga inblandade väljer att gå till domstol. Har man ingen ytterligare försäkring står man då utan ekonomisk hjälp. Samma sak gäller om man råkar orsaka omfattande skador i framförandet av sitt fordon. Det finns även risker som inte är kopplade till regelrätta trafikolyckor. Blir man under sin husbilssemester stående med en trasig husbil får man ingen hjälp med bärgning. Inte heller utgår ersättning för eventuell hotellvistelse i väntan på reparation.

Vad är viktigt att komma ihåg?

Trafikförsäkringen finns främst för andras ekonomiska intressen. Vill du vara säker på att få ersättning för skador på din egen egendom måste försäkringen kompletteras. Då behöver du ta ställning till om du behöver en hel- eller halvförsäkring. För de flesta är det gynnsamt att ha ytterligare försäkring. Oförutsedda händelser för ofta med sig lika oförutsedda kostnader. Är man inblandad i en olycka skapas många utgifter som omöjligen går att förutse. Det kan vara svårt att greppa hur stor ekonomisk skada en trafikolycka framkallar trots att man tar i åtanke den omfattande skada en husbil på många ton kan orsaka. Ofta riskerar man att dras in i omfattande rättsprocesser. Därför är det inte bara i intresse av att säkerställa att kostnader relaterade till den egna husbilen täcks. Det är även viktigt att se till så man inte i mer omfattande utsträckning blir ersättningsskyldig för de kostnader som drabbar andra.

För i stort sett samtliga husbilsägare är det på sikt en ekonomisk fördel att teckna ytterligare försäkring. Undantagen till detta är antagligen få och gäller främst om man har en väldigt gammal husbil eller anser att man själv har den ekonomi som krävs för att hantera samtliga oförutsedda utgifter.