Trygg Hansa HusbilsförsäkringTrygg Hansa är ett försäkringsbolag som har funnits i närmare 50 år och tillhör en brittisk försäkringskoncern. Deras husbilsförsäkring finns som hel- och halvförsäkring och kan även kompletteras med ett ett antal tilläggsförsäkringar. Försäkringar hos Trygg Hansa tecknas oftast för ett år med en premie som kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller för hela året. Storleken på premien avgörs individuellt och varierar, bland annat, beroende på husbilsägarens ålder, hemort och husbilens vikt.

Halvförsäkring

En halvförsäkring utgör ett brett skydd mot ett flertal händelser. Trygg Hansas halvförsäkring är främst fokuserad på stenskott, stöld av tillbehör och rättstvister. Vi kommer här nedan att nämna några av de viktigaste händelser som en halvförsäkring från Trygg Hansa täcker.

 • Vid en skada som drabbar någon av glasrutorna utgår ersättning för nytt glas och montering. Detta gäller vind-, bak- eller sidorutorna. Såväl kupoltak som lyktor är undantagna från rätten till ersättning. Inte heller omfattas skador som uppstår vid kollision eller dikeskörning.
 • Skulle mot förmodan hela husbilen bli stulen ersätts den. Är husbilen ny får man vanligtvis en identisk husbil. Är den äldre utgår ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Har något som förvaras i husbilen blivit stulet ersätts även det. Detta gäller inte egendom som är stöldbegärlig eller som förvaras i olåst husbil.
 • Om det uppstår skada på motor- eller elektronikdelar ersätts detta. Det kan gälla växellåda, klimatanläggning eller motorn i sig. För att denna del av försäkringen ska gälla får husbilen inte ha gått mer än 12 000 mil eller vara äldre än 8 år.
 • Ansvarsförsäkringen medför att även skador som indirekt orsakas av husbilen ersätts. Sådana kan vara ett skadeståndsanspråk till följd av att någon annans egendom har skadats. Sådana skador kan, exempelvis, uppstå på en camping när husbilen är parkerad.
 • Går fast monterad utrustning sönder, eller tappas nycklarna bort, ersätter försäkringens drulle-del detta. Vad som inte ersätts är följdkostnader så som att man måste ta in på hotell för att nycklarna tappades bort. En viktig begränsning här är att om husbilen är äldre än 8 år så ersätts inte den monterade utrustningen.
 • Skadas husbilen av brand till följd av explosion, kortslutning eller blixtnedslag ersätts skadorna.
 • Uppstår ett problem som gör att resan temporärt måste avbrytas utgår en dagsersättning tills den kan återupptas. Detta gäller som högst i 45 dagar. Har man själv orsakat det som skapat problemet så utgår ingen ersättnings alls.
 • Rättsskyddsdelen täcker kostnader för ett juridiskt ombud. Det är viktigt om man hamnar i en tvist i en domstol. Sådant kan ske om man inte är överens efter trafikolycka, en försäljning eller ett köp av husbil eller felaktigt utförd reparation.

Helförsäkring

I förhållande till halvförsäkringen ger helförsäkringen ett mer omfattande skydd. Premien kan i vissa fall bli högre men detta beror på individuella omständigheter. Helförsäkringen ger dig samma rättigheter som halvförsäkringen man har även tillägget nedan.

 • Vagnskada som drabbar husbilen ersätts av helförsäkringen. Skadas husbilen vid en trafikolycka, skadegörelse eller annan händelse tar försäkringsbolaget hand om detta. Sådana skador kan vara de som uppstår vid dikeskörning eller krock. Vad som inte omfattas är skador på grund av köld, rost, fukt, frätning eller väta.

Tilläggsförsäkringar

Tycker du inte att helförsäkringen är tillräckligt heltäckande? Då kan du komplettera den med ett antal tilläggsförsäkringar.

 • Självriskrabatt innebär att du betalar en högre premie mot att du inte behöver betala självrisk vid ersättningsanspråk.
 • Utökad personskada gör att du och medpassagerarna har rätt till privat sjukvård om det visar sig vara kö till den offentliga vården. Trygg Hansa står även för kostnaderna för vård och rehabilitering.