Länsförsäkringar husbilsförsäkringLänsförsäkringar är en koncern med säte i Sverige vars struktur bygger på att flera mindre självständiga länsförsäkringsbolag driver lokal verksamhet på många olika platser i landet. Koncernen grundades redan 1801 och är det äldsta av Sveriges försäkringsbolag. Med sin husbilsförsäkring arbetar de för att erbjuda en helhetslösning med individuell premie. Premien baseras på åldern hus husbilsägaren, husbilsägarens hemvist samt husbilens vikt och årsmodell. Anledningen till detta är att förarens ålder har stor inverkan på riskbeteende i trafiken och husbilens slitage avgör många skade- och reparationskostnader. Liknade resonemang används för platsen man bor på. I trafiktäta stadskärnor sker fler olyckor än på landsbygd. Försäkringarna tecknas vanligtvis för ett år och om premien inte betalas inför kommande år sägs försäkringen automatiskt upp efter 14 dagar.

Halvförsäkring

En halvförsäkring ger ett omfattande skydd mot många oförutsedda händelser. De mest väsentliga skydden i försäkringen gäller maskin- och glasskador, brand-, semesteravbrott, ansvars, assistans, räddning och stöld. Här nedan nämner vi de viktigaste skador och händelser som en halvförsäkring från Länsförsäkringar ger ersättning för.

  • Om en skada på motor- eller maskindelar uppstår finns risken att det tillkommer omfattande kostnader. Vid sådan maskin- eller motorskada ersätter Länsförsäkringar dessa kostnader. För att det ska gälla krävs att skada är av sådan typ att den påverkar husbilens maskinella funktion. Exempel som kan ges är skador på motor, klimatanläggning, broms- eller styrinrättningar eller krockkuddar. Denna del av försäkringen förutsätter att husbilen inte har gått för långt då det finns miltalsbegränsningar.
  • Efter en olycka finns alltid risken att man krävs på skadestånd. Visar det sig att en domstol beslutar att man är skyldig att utbetala ett sådant kan försäkringen ersätta eventuellt belopp som ska betalas.
  • Länsförsäkringar ersätter kostnaderna för skadade och trasiga glasrutor. De står även för monteringskostnaderna. Sådan skada kan ha skett på grund av, exempelvis, stenskott. Undantag till detta är om glasskadan uppstått i trafikolycka eller på grund av skadegörelse. Helförsäkringen omfattar även dessa omständigheter som är undantagna i halvförsäkringen.
  • Blir husbilen stulen eller blir egendom som förvarats i husbilen stulen utgår ersättning för ett motsvarande belopp. Här omfattas även skador som sker i samband med stölden. För att man ska få någon ersättning krävs vanligtvis att händelsen polisanmäls och att man avvaktar en månad för att se om egendomen i fråga kommer till rätta. Stöldbegärlig egendom ersätts aldrig och husbilen måste ha ett godkänt säkerhetslås.
  • Vid åska, explosion, brand eller kortslutning kan omfattande skador inträffa. Länsförsäkringar ersätter detta. Har en brand inträffat på grund av ej godkända uppvärmningsanordningar utgår ingen ersättning.
  • Behöver man ett juridiskt ombud på grund av en tvist med en serviceverkstad eller på grund av en olycka står Länsförsäkringar för detta.

Helförsäkring

En helförsäkring ger ett utökat skydd. En sådan är i förhållande till halvförsäkringen en mycket mer omfattande försäkring som täcker skador på den egna husbilen. Premien kan skilja sig mellan försäkringstyperna. Helförsäkringen täcker samma händelser som en halvförsäkring men med tillägg för vagnskador.

  • Uppstår skador på den egna husbilen, exempelvis vid en trafikolycka som man själv har bidragit till, ersätter Länsförsäkringar dessa. Här omfattas inte bara krock i trafiken utan också olyckshändelser så som dikeskörning och regelrätt skadegörelse. Du får även ersättning för andra händelser som inte omfattas av halvförsäkringen. Exempel på detta är skador till följd av läckage från lednings- och tanksystemet. Är skadan väldigt omfattande i den utsträckning att husbilen inte går att laga ersätts hela husbilen.

Vad händer om man inte är överens med Länsförsäkringar?

Godtar man inte hur försäkringsärendet har blivit hanterat kan man först och främst vända sig till den anställd på Länsförsäkringar som har handlagt försäkringsfrågan. Denne kan då ompröva ärendet. I vissa fall finns möjligheten att vända sig till Trafikskadenämnden. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan även göra en oberoende prövning. Allmän domstol kan även på din egen bekostnad avgöra saken.