If husbilsförsäkringIf, eller If Skadeförsäkring AB, är ett förhållandevis ungt försäkringsbolag som numera ägs av finska investerare. Det bildades 1999 och har sedan dess satsat på ett stort utbud av standardiserade lösningar. Bland deras tjänster finns försäkringar för hem, moped, bil, personer och så klart husbilar. De prissätter sin premie individuellt utifrån försäkringstagarens riskprofil och egendomen som ska försäkras. Inom husbilsförsäkringar betyder det, exempelvis, att äldre förare får lägre premie då de bedöms vara mindre risktagande. Tecknar man husbilsförsäkring hos If måste man ta ställning till om man vill ha halvförsäkring eller helförsäkring. Nedan nämner vi de breda dragen i hel- och halvförsäkringar hos If.

Halvförsäkring

Denna typ av försäkring ger ett brett skydd mot många olika händelser som kan drabba husbilen, egendom som förvaras i husbilen och de som transporteras i husbilen. Dessa är de vanligaste händelserna som en halvförsäkring från If omfattar.

  • Ibland kan skador på motor- eller maskindelar uppstå. Sådant kan även bli väldigt kostsamt. Inträffar en skada på maskin- eller motordelar ersätts den av If. För att det ska gälla måste det vara en skada som uppstår plötsligt och oförutsett och som påverkar husbilens maskinella delar. Sådant är skador som påverkar husbilens broms- eller styrinrättning eller krockkuddar. I viss utsträckning ersätts även skador på elektroniska komponenter. För att If ska ersätta skador på maskin- eller motordelar får husbilen inte vara äldre än 8 år och inte ha körts mer än 10 000 mil. Som allmänt krav finns även att husbilen har servats regelbundet och fackmannamässigt.
  • Inträffar en brand som drabbar husbilen ersätts de skador som uppstår. Situationer som kan leda till sådan brand är kortslutning i husbilen, eld i omgivningen, explosion eller blixtnedslag. Ersättning utgår inte vid brand i samband med trafikolycka. If ersätter även följdskador av dessa händelser.
  • Blir husbilen stulen, försvinner på grund av tillgrepp eller om den drabbas av stöldförsök ersätter If dig med ett belopp som motsvarar skadan som uppkommit. Blir fordonsdelar stulna ersätts även dessa. Undantag till detta är avmonterade fordonsdelar som inte försvarats i ett låst utrymme. Stöldbegärlig egendom ersätts inte heller. Som stöldbegärlig egendom räknas äkta mattor, sedlar, antikviteter, mynt eller värdehandlingar.
  • Hamnar husbilsägaren i tvist med någon annan till följd av en händelse som har att göra med husbilen ersätter If kostnader för ombud och rättegång. Dessa situationer kan uppstå om en serviceverkstad utfört felaktiga reparationer eller om någon riktar skadeståndskrav mot husbilsägaren på grund av en olycka.
  • Om semesterresan måste avbrytas på grund av en skada utgår ersättning. Husbilsägaren har då att välja mellan ersättning för att hyra en motsvarande husbil eller en kontant dygnersättning. Vanligtvis gäller rätten inte längre än en begränsad tid.
  • Har en olycka skett så att husbilen måste bärgas ersätter If dessa kostnader. Samma gäller om husbilen har drabbats av driftstopp och kräver assistans så som starthjälp. Drabbas föraren av sjukdom står If även för eventuella transportkostnader.

Helförsäkring

Vill man utöka skyddet ytterligare går det att teckna en helförsäkring. Utöver att ge samma trygghet som en halvförsäkring tillför det en vagnskadeförsäkring som ger ersättning för skador på den egna husbilen.

  • Vid yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse som resulterar i vagnskada ersätter If kostnaderna. En vagnskada är en skada på själva husbilen. Då får du ersättning även i situationer som inte omfattas av halvförsäkringen. Exempelvis står du inte utan hjälp om ett träd av någon anledning blåser ned och skadar husbilen. Det finns vissa händelser som är undantagna. Som exempel på undantagna händelser kan nämnas skada på grund av fukt, köld, röst eller frätande ämnen.