För dig som är intresserad av en fullständig husbilsförsäkring blir helförsäkring valet du hamnar på. En sådan försäkring säkerställer att kostnader som drabbar den egna husbilen inte behöver tas helt ur egen ficka. Då många endast har halvförsäkring kan det vara av nytta att först få lite kort information om denna försäkringstyp. Detta för att påvisa skillnaderna mellan hel- och halvförsäkring så det blir lättare att ta ställning till vilken försäkring man behöver.

  • Halvförsäkring erbjuder dig ett mer grundläggande skydd som oftast endast täcker händelser som du själv inte har haft någon del i att orsaka. För att ge exempel på sådant går det att nämna husbilsinbrott, stenskott som orsakar skador på glasrutor, semesteravbrott till följd av att husbilen blivit obrukbar eller transporthjälp vid oförutsedd händelse. Det gör att du ofta får ersättning för både en eventuell förlust av ägodelar som du kan ha drabbats av och husbilsskador.
  • Helförsäkring täcker det som ingår i halvförsäkringen med vissa ytterligare tillägg. Exempelvis får du ersättning om du krockar med någon annan och därmed skadar din husbil. Detta kallas vagnskadeförsäkring och är det som i störst utsträckning skiljer helförsäkring från halvförsäkring. Vad som tillförs är helt enkelt att du garanteras ersättning för saker som annars skulle falla inom ditt eget ansvar. En helförsäkring kan även ha annan premie eller andra förmåner.

Vad har en helförsäkring att erbjuda?

Den faktiskt utformningen av helförsäkringen kan skilja sig mellan de olika försäkringsbolagen. Därför måste utbudet granskas innan man tar beslutet att anlita ett visst bolag. Däremot finns vissa allmänna faktorer som gäller hos de flesta försäkringsbolag. Här är några av de vanliga händelserna som omfattas av en helförsäkring.

  • Uppstår en skada på någon av glasrutorna ersätter försäkringen detta. För helförsäkringar gäller detta även om det beror på en olyckshändelse så som dikeskörning. Vanligtvis ges ingen ersättning för lykt- eller kupolglas.
  • Om hela husbilen blir stulen har du rätt till ersättning. För väldigt nya husbilar brukar det innebära att man helt enkelt får en ny. För äldre husbilar utgår ofta en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.
  • Går husbilen inte längre och köra och den behöver bärgas, eller om passagerarna behöver taxi till ett hotell, utgår ersättning. Här finns även möjligheten att få en viss ersättning för varje dag som semesteravbrottet pågår.
  • För nya husbilar, vanligen inte äldre än åtta år, går det att få ersättning för skador på maskin- och elektronikdelar. Denna aspekt av försäkringen är ofta väldigt begränsad och här måste man läsa villkoren för att veta om det gäller just den husbil man har.
  • Som bilägare kan man bli indragen i rättstvister på grund av, exempelvis, felaktigt utförda reparationer eller trafikolyckor. Försäkringen ersätter då kostnader för juridiskt ombud och ofta även eventuellt skadeståndsansvar som domstolen utdömer.
  • Vagnskadedelen är vad som oftast särpräglar helförsäkringen. Drabbas din husbil av en skada, på grund av krock eller dikeskörning, har du rätt att få skadorna reparerade eller en ersättning som motsvarar reparationskostnaderna. Är skadorna så omfattande att husbilen inte går att reparera har du rätt till en ny husbil eller ersättning motsvarande marknadsvärdet. Detta är att jämföra med med halvförsäkringen som endast ersätter personskador och andras egendomsskador.

Behöver man helförsäkring?

Har du en äldre husbil vars värde du upplever är marginellt kanske en helförsäkring inte är vad du behöver. Söker du däremot ett så heltäckande skydd som möjligt är helförsäkring alternativet för dig. Då säkerställer du att du inte ur egen ficka behöver betala kostnader för skador som uppstår på din egen husbil. Kostnader som uppstår vid olyckor kan vara väldigt höga och det är inte säkert att det ens är möjligt att på egen bekostnad reparera sin husbil.