Dina husbilsförsäkringDina, eller Dina Försäkringar, framhäver sig som ett alternativ till storbolagen. Deras utbud av försäkringar är stort och de har till och med särskilda försäkringar fokuserad på lantbruksverksamhet. För husbilar tillhandahåller Dina både halvförsäkring och helförsäkring. Den individuella premien sätts utifrån husbilens vikt och ålder, ägarens ålder och ägarens hemvist.

Halvförsäkring

Dinas halvförsäkring ger ett omfattande skydd för husbilen. Halvförsäkringen utgör ett brett skydd mot ett flertal händelser. Vi kommer här nedan att nämna några av de händelser som en halvförsäkring hos Dina täcker.

  • Gör en skada på husbilen att semestern inte kan fortsätta finns en rätt att få dygnersättning tills husbilen har blivit reparerad. Detta gäller som längst i tre veckor. Efter det utgår ingen ytterligare ersättning.
  • Uppstår en skada på maskin- eller motordelar ersätter Dina dessa. Det gäller skada och fel som påverkar husbilens maskinella funktion. Sådana är, exempelvis, skador på broms- eller styrinrättningar, motor, krockkuddar eller klimatanläggningen. För att detta ska gälla krävs att service har utförts regelbundet och fackmannamässigt.
  • Om ett glas motsvarande sikt-, bak-, sido- eller vindruta skadas ersätts detta.
  • Blir husbilen skadad på grund av anlagd brand, eldhärjningar efter åsknedslag eller explosion ersätts dessa skador. Samma gäller om det uppstår elfel i husbilen.
  • Uppstår skada på annans egendom på grund av husbilen utgår ersättning i enlighet med ansvarsförsäkringen.
  • Vid stöld av husbilen, eller skadegörelse på husbilen, ersätts vanligtvis detta av Dina. Det finns vissa undantag och särskilda kriterier. Husbilen måste vara utrustad med ett godkänt lås som användes vid tillfället för stölden. Egendom som förvaras i husbilen ersätts om den tillhör ägaren av husbilen eller dennes familj. Stöldbegärlig egendom ersätts aldrig. Exempel på sådan egendom är konstverk, pengar, ritningar, äkta mattor, antikviteter och liknande.

Helförsäkring

Vill man ha ett mer omfattande skydd än vad halvförsäkring erbjuder blir helförsäkring det främsta alternativet. Den försäkringen täcker även vad som kallas för vagnskador. Detta är skador på den egna husbilen. Ibland skiljer sig försäkringstyperna åt. Premie och andra förmåner kan vara olika. En helförsäkringen ersätter dig för samma omständigheter som en halvförsäkring, men med följande tillägg.

  • En vagnskada anses ha uppstått då själva husbilen skadas av olyckshändelse, trafikolycka eller utomståendes skadegörelse. För husbilar som är yngre än åtta år tillkommer även ytterligare förmåner. För dessa kan man få ersättning om det uppstår oberäknat läckage från en monterad tank eller vattenledningssystemet. Det innebär att många omständigheter som inte omfattas av en halvförsäkring täcks av helförsäkringen. Generella undantag är skador på grund av rost, fukt eller köld. Vissa skador som har sitt ursprung inuti husbilen räknas inte heller. Exempel på detta är röta.

Allmänna begränsningar

Förvaras lösöre, exempelvis hemelektronik eller mobiltelefoner, som inte tillhör ägaren av husbilen eller dennes familj ersätts den egendomen inte vid stöld. Stöldbegärlig egendom ersätts aldrig. Ibland finns möjligheten att utöka försäkringen till att även omfatta sådan. Då krävs ofta att egendomen förvaras i särskilt säkerhetsskåp eller liknande. Sker stöld vid resa inom hemorten ersätts inte heller den hemelektronik, så som datorer, kameror och stereoapparater, som förvaras i husbilen. I allmänhet måste husbilen vara låst när ingen är i den för att ersättning ska utgå.

Vad händer om man inte är överens med Dina?

Visar det sig att Dina och försäkringstagaren inte kommer överens om utfallet eller villkor gällande husbilsförsäkringen får man först och främst vända sig till Dina Försäkringars Försäkringsnämnd. Denna omprövar försäkringsbeslutet för att säkerställa att det har hanterats rätt. Är man ändå inte nöjd går det i vissa fall att kontakta Trafikskadenämnden, Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor samt Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Utöver det går det att vända sig till allmän domstol för att på egen bekostnad få saken prövad.